ponedeljak , 4 decembra 2023
Home / Region / Lekić: Đukanović opstruira otkrivanje zloupotreba vlasti

Lekić: Đukanović opstruira otkrivanje zloupotreba vlasti

Predsjednik Demosa je dodao i da “de­mon­ti­ra­nje i pre­zen­to­va­nje” u jav­no­sti ne­za­ko­ni­tih, ko­rup­ci­o­na­ških rad­nji iza­zi­va “po sve­mu su­de­ći ner­vo­zu i re­ak­ci­ju vr­ha vla­sti

Li­der De­mo­sa Mi­o­drag Le­kić, u intervjuu za “Dan”, je op­tu­žio pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća da po­ku­ša­va da one­mo­gu­ći da­lje funk­ci­o­ni­sa­nje kon­trol­ne ulo­ge opo­zi­ci­o­nih pred­stav­ni­ka u dr­žav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma.

Lekić je is­takao da opo­zi­ci­ja na­kon iz­gla­sa­va­nja ugo­vo­ra sa A2A tre­ba ozbilj­no da sa­gle­da no­vo­na­sta­lu si­tu­a­ci­ju i da se u tu svr­hu što pri­je or­ga­ni­zu­je sa­sta­nak De­mo­sa, So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je i Gra­đan­skog po­kre­ta URA ka­ko bi do­ni­je­li za­jed­nič­ku od­lu­ku.

“De­mos će, kao i do sa­da, na ozbi­ljan na­čin sa­gle­da­ti si­tu­a­ci­ju i do­ni­je­ti jav­no od­go­vor­nu od­lu­ku. Ne mi­slim da u ovoj fa­zi sva­kih šest ili se­dam sa­ti tre­ba da­va­ti iz­ja­ve o to­me, već pro­mi­šlje­no od­lu­či­ti i oba­vi­je­sti­ti jav­nost o re­zul­ta­tu. Pr­vi ko­rak je­ste za­jed­ni­ka ana­li­za tri opo­zi­ci­o­ne stran­ke o na­sta­loj si­tu­a­ci­ji. Za­to oče­ku­jem za­jed­nič­ki sa­sta­nak što je mo­gu­će pri­je. Ina­če, iz­gla­sa­va­nje ugo­vo­ra sa A2A kao no­vog či­na koc­kar­ske eko­no­mi­je sa ozbilj­nim po­sle­di­ca­ma po eko­no­mi­je dr­ža­ve, na­ža­lost, ni­je je­di­ni raz­log za pre­i­spi­ti­va­nje opo­zi­ci­o­nog ostan­ka u Vla­di. Mi­lo Đu­ka­no­vić je po­čeo otvo­re­no da ne­gi­ra ba­zič­ne prin­ci­pe za­pi­sa­ne u Po­li­tič­kom spo­ra­zu­mu ko­ji je pot­pi­sa­la i nje­go­va stran­ka. Pre­mi­je­ro­va na­mje­ra da no­vom, ku­plje­nom par­la­men­tar­nom ve­ći­nom uoči sa­mih iz­bo­ra pro­tu­ri vr­lo sum­nji­ve za­kon­ske i po­slo­ve ini­ci­ja­ti­ve. To ne smi­je pro­ći bez na­šeg ade­kvat­nog odgo­vo­ra”, kazao je Lekić za “Dan”.

Predsjednik Demosa je dodao i da “de­mon­ti­ra­nje i pre­zen­to­va­nje” u jav­no­sti ne­za­ko­ni­tih, ko­rup­ci­o­na­ških rad­nji iza­zi­va “po sve­mu su­de­ći ner­vo­zu i re­ak­ci­ju vr­ha vla­sti”.

“Đu­ka­no­vi­će­va stran­ka je već jav­no pro­te­sto­va­la zbog ot­ka­za u MUP-u ka­dru DPS-a iz Plje­va­lja ko­ji je prav­no pro­ce­su­i­ran kao ak­ter afre­re „Sni­mak”. Po­seb­no ih bri­ne do­sta brz pro­ces osva­ja­nja in­sti­tu­ci­o­nal­ne auto­nom­no­sti MUP-a, ka­ko u di­je­lu iz­gra­đi­va­nja za­kon­sko-pro­fe­si­o­nal­nog na­či­na i sti­la ra­da ta­ko i sa­rad­nje sa tu­ži­lač­kim struk­tu­ra­ma, po­seb­no spe­ci­jal­nim tu­ži­la­štvom. Dok bu­du u Vla­di, mi­ni­stri iz opo­zi­ci­o­nih re­do­va će na­sta­vi­ti da jav­no de­mon­ti­ra­ju ko­rum­pi­ra­no-kri­mi­nal­ne seg­men­te u dr­žav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma i da kao od­go­vor­ne lič­no­sti do­pri­ne­su funk­ci­o­ni­sa­nju si­ste­ma na prin­ci­pi­ma prav­ne dr­ža­ve”, kazao je Lekić.

“Mi raz­go­va­ra­mo sa svim opo­zi­ci­o­nim su­bjek­ti­ma ko­ji se dr­že pot­pi­sa­nog spo­ra­zu­ma o me­đu­sob­nom ne­na­pa­da­nju. I to je naj­ve­ći broj stran­ka u opo­zi­ci­ji. Gra­đa­ni s pra­vom oče­ku­ju da opo­zi­ci­o­ne sna­ge sa­ra­đu­ju i do­go­vo­re se ka­ko da se na naj­bo­lji na­čin or­ga­ni­zu­ju za pred­sto­je­će iz­bo­re. Za­da­tak ozbilj­nih opo­zi­ci­o­nih su­bje­ka­ta ni­je da ne­što pod­va­li ne­ko­me dru­go­me u opo­zi­ci­ji. Za­da­tak opo­zi­ci­je da me­đu so­bom ko­le­gi­jal­no sa­ra­đu­je, da bu­de pri­je sve­ga ozbilj­na, jav­no pri­stoj­na, kom­pe­tent­na i da kao ta­kva kre­di­bil­na al­ter­na­ti­va za­do­bi­je ve­ćin­sko po­vje­re­nje gra­đa­na. De­mos da­je upra­vo ta­kav do­pri­nos iz­gra­đi­va­nju opo­zi­ci­je i opo­zi­ci­o­nih od­no­sa. To će­mo na­sta­vi­ti i ubu­du­će. Vra­ća­ju­ći se di­rekt­no va­šem pi­ta­nju od­go­va­ram po­tvrd­no. Da­kle, raz­go­va­ram i sa od­go­vor­nim lič­no­sti­ma i iz SNP-a”, kazao je lider Demosa.

Komentarišući izostanak njega i poslanika De­mo­sa Radovana Asanovića, sa glasanja o za­ko­nu o kon­ver­zi­ji kre­di­ta u švaj­car­skim fran­ci­ma, Lekić je naglasio da je Demosu in­te­res gra­đa­na da­le­ko iz­nad stra­te­gi­ja “ja­lo­vog po­li­ti­kan­stva to­kom po­noć­nih gla­sa­nja u ko­ji­ma cilj ni­je po­moć gra­đa­ni­nu, ne­go da se na­ne­se šte­ta ne­koj par­ti­ji”.

“Uosta­lom, o to­me smo da­li sa­op­šte­nje u ko­me smo raz­ot­kri­li taj sce­na­rio. U me­đu­vrem­nu smo pot­pi­sa­li ini­ci­ja­ti­vu o hit­nom odr­ža­va­nju no­ve sjed­ni­ce ka­da će se u me­đu­vre­me­nu usa­gla­še­ni Za­kon o kon­ver­zi­ji kre­di­ta iz­gla­sa­ti, vje­ru­jem ovo­ga pu­ta u na­ja­vlje­nom ter­mi­nu. Na­ža­lost, de­gra­di­ra­nje Skup­šti­ne i uspon la­kr­di­ja­ške at­mos­fe­re u njoj do­bi­ja­ju za­bri­nja­va­ju­će raz­mje­re. Ta­mo se ne sa­mo ne mo­že zna­ti dnev­ni red, ne­go se ne zna ni ka­da se gla­sa ni­ti o če­mu se gla­sa. Skup­šti­na za­pra­vo sve vi­še osva­ja at­mos­fe­ru pri­grad­ske ka­fa­ne gdje i faj­ront za­vi­si od sta­nja i ras­po­lo­že­nja go­sti­ju. Za ova­ko skan­da­lo­znu si­tu­a­ci­ju pri­mar­no je od­go­vo­ran onaj ko­ji je vo­di, iako ne­do­lič­nim, pa i pri­mi­tiv­nim to­no­vi­ma svje­sno do­pri­no­si i je­dan dio po­sla­ni­ka. Uosta­lom, gra­đa­ni sve to vi­de, pa ne­ka o to­me i sa­mi do­ne­su sud”, kazao je Lekić za “Dan”.

Izvor: Vijesti

Pročitajte

Ivan Vrdoljak se vraća u politiku, Predsjedništvo HNS-a ga je upravo kandidiralo za predsjednika stranke

Ivan Vrdoljak, nakon kraćeg izbivanja, vraća se u politiku. Naime, Predsjedništvo HNS-a je u četvrtak …

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *